Laatutyö TAKKissa vuonna 2015

satuAsiakkaittemme – opiskelijoiden, työelämän sekä rahoittajien – tarpeiden ja odotusten täyttäminen on koko TAKKin menestyksellisen toiminnan edellytys.

Vuosi 2015 oli laatutyön osalta vilkas.  Ensin toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä kansallinen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi alkuvuodesta, ja huhtikuussa 2015 TAKKissa tehtiin myös ulkoinen arviointi, jolla varmistettiin itsearvioinnin luotettavuus. Ulkoisen arvioinnin toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Ulkoiseen arviointiin osallistui yhteensä 140 henkilöä: opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmien edustajia.

Arviointien tuloksena voidaan todeta, että TAKKissa vuodesta 2002 lähtien toteutettu laatutyö kantaa hedelmää ja TAKKin laadunhallintajärjestelmä on toimiva ja laatuvaatimukset täyttävä. Ulkoisen arvioinnin raportti nosti esiin toimintamme vahvuudet ja kehittämiskohteet. Raportin pohjalta laadittiin TAKKin laadunhallinnan kehittämissuunnitelma vuosille 2016-2018. Arvioinnin jälkeen on jo työstetty tunnistettuja kehittämiskohteita, mm. opiskelijapalvelut uudistettiin syksyllä 2015. Sen taustaksi kartoitettiin kyselyn avulla myös opiskelijoiden omia näkemyksiä ohjaustarpeistaan.

TAKKin strategia uudistettiin vuosille 2016–2018, ja samalle ajankohdalle linjattiin myös kehittämiskohteet.  Yksi tulevien vuosien kehittämiskohteista on laadunhallinnan ja oppivan organisaation edelleen kehittäminen. Vuonna 2016 toteutetaan koulutusalojen väliset vertaisarvioinnit, ja vuonna 2017 vertaisarvioinnit toteutetaan tukiyksiköissä. Tavoitteena arvioinneissa on toisilta oppiminen, laatu- ja arviointisaamisen lisääminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

Jatkuva parantaminen asiakkaiden tarpeita kuunnellen on tärkeää myös tulevina vuosina. Haasteita ja mahdollisuuksia tuovat mm. digitalisaatio ja muuttuvat oppimisympäristöt, jotka ovat kehittämistyömme painopisteitä.

Laadun varmistaminen ja kehittäminen ovat osa jokaisen TAKKilaisen työtä ja asiakkailta keräämme säännöllisesti palautetta toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Laatutyömme perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet (laatuympyrä).

Satu Neuvonen
Kehitysjohtaja