Tulevaisuus tulee tekemällä

teppotapaniVuoden 2015 aikana Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK uudisti strategiansa vuosille 2016–2018. Suuntasimme strategiatyön valmistelussa katseet osin jo kymmenen vuoden päähän.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuus on kovassa muutostilassa. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on harmonisoitumassa yhdeksi laiksi. Keskeisenä lähtökohtana on osaamisperustaisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen, joten koko ammatillisen koulutuksen formaatti siirtyy lähemmäksi jo toteutettavaa ammatillista aikuiskoulutusta. Ammatillisia tutkintoja laaja-alaistetaan ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kokonaismäärää supistetaan. Samalla on tarkoitus keventää tutkintoihin liittyvää säätelyä ja hallinnointia. Taustalla on koulutusrotaation nopeuttaminen sekä koulutuksen jälkeisen työllistymisen tehostamisvaateet.

Tutkintotavoitteinen koulutus toteutetaan jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksella. Vastaavasti työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) keskittyy tulevaisuudessa ei-tutkintotavoitteeseen- ja kotoutumiskoulutukseen. OKM:n rahoittamassa koulutuksessa siirrytään tulevaisuudessa voimallisesti tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta edellyttävään rahoitusmalliin.

Myös koulutuksen järjestäjäverkon tiivistyminen jatkuu tulevaisuudessa talouden realiteettien johdosta. TEM:n rahoittamien koulutusten osalta TAKKin sopimuskanta on kuluvan vuoden osalta lähestulkoon vuoden 2015 tasolla. Kaikilla aloilla opiskelijavirtauma ei kuitenkaan toteutune sopimusten mukaisesti. Tämän johdosta resurssien mitoitus ja optimointi vaativat jatkossa erityistä huolellisuutta.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) on ollut TAKKissa huima menestystarina, jonka piirissä on opiskellut satoja nuoria aikuisia vuosina 2013–2016. NAO-rahoitus päättyy alkuvuodesta 2017, ja tässä ohjelmassa olevien opiskelijoiden määrä tulee laskemaan vuoden 2016 kuluessa.

Vuonna 2015 jatkoimme Nirvan kampuksen korjausrakentamista, ja kampuksen modifiointia jatketaan seuraavien vuosien aikana. Panostamme edelleen oppimisympäristöjen kehittämiseen, ja johtavana ajatuksena pidetään tilojen käytön tehostamista. Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen tarve punnitaan tarkasti ja vuokrasopimusten määrä pyritään minimoimaan.

Tampereen valtatien kampuksen tulevaisuus synnyttää uusia kehittämisen mahdollisuuksia Areena-hankkeen edetessä lähivuosina. Tässä kehityksessä on TAKKin oltava vahvasti mukana avoimin mielin.

Tulevaisuuden kohtaamisessa korostuu henkilöstö- ja tilaresurssin tarkka ja tehokas optimointi koulutusmäärärahojen edelleen niukentuessa. TAKKin koulutusvalikon rationaalinen uudistaminen toteutetaan vaikuttavuuden ja alueellisen tarpeen näkökulmasta. Joidenkin alojen ja tutkintojen poisvalinta takaa elinkeinoelämän kannalta tärkeimpien ammattialojen edelleen kehittämisen. Tässä työssä korostuu alueellinen vuoropuhelu työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutustoimijoiden välillä, jotta koulutuskokonaisuus säilyy alueellisesti mahdollisimman tehokkaana ja ehyenä.

Teppo Tapani
Rehtori/Toiminnanjohtaja